T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ( Web )

YÖNETMELİK

20 Aralık 2012  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AİLE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AİLEMER): Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 - (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uzman kişiler tarafından, davranış sağlığı ve bilimlerine disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımı ile toplumda ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için aile bireylerinin katılımcı, üretken, kendilerine yetebilmeleri ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, bilgilendirici, bilinçlendirici, geliştirici, beceri kazandırıcı, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler vererek geniş kapsamlı eğitim etkinlikleri düzenlemek, eğitim programları sunmak ve bu yönde akademik çalışmalar yapmak.

b) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, ilgili kamu ve özel kuruluşların ortak hedef ve çalışmalarıyla koordinasyonu temel görüş olarak benimsemek, bu temel görüş çerçevesinde, aileyi çıkış noktası alarak toplumun huzur ve refahına yönelik çalışmaların yönlendirici bir parçası olmak, bu amaçla geniş bir yelpazede projeler planlamak ve yürütmek.

c) Üniversitenin AR-GE birimi ile işbirliği içinde, aileye yönelik yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek. Yapılmakta olan yerel, ulusal, global araştırmalardan/projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve işbirliği yapmak.

ç) Kültürler arası ve çok kültürlülük temelinde aileyi etkileyen anlaşmazlık ve şiddet ile mücadelede bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yaygın eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

d) Değişen toplumsal dinamiklerle birlikte kadın ve erkek rollerindeki algılamalara bağlı olarak değişen ve/veya yitirilen aile değerlerinin korunmasına yönelik fedakarlık, sadakat, güven, empati, karşılıksız sevgi ve benzeri gibi aileyi güçlendirici değerler eğitimi çalışmaları yapmak.

e) Türkiye'de aile yapısının güncel ve öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek. Bu amaçla bilimsel yayın ve araştırmalarla veriler toplamak ve bu veriler ışığında ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak. Aile yapısını güçlendirici bu yapının fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığı koruyarak refahını iyileştirici ve bütünlüğünü sürdürücü proje, akademik araştırma ve klinik uygulamalar yapmak ve bu çalışmaları geliştirmek, planlamak ve yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

f) Aile sisteminin işlevsel bozulmasına dayalı sorunlar, aile bireylerinin gelişim ve yaşam kalitesinin yitirilmesine dayalı sorunlar, aile yaşam dönemine dayalı ilişki ve iletişim sorunları ve aile üyelerinin psikolojik, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik nedenlerden dolayı aile içi rol ve sorumluluklarını etkili ve fonksiyonel bir biçimde yerine getirmede yaşadıkları sorunları hakkında rehberlik, eğitim ve destek hizmetlerini teorik ve uygulamalı çalışmalarla sunabilecek yeterliklere sahip aile danışmanları yetiştirmek.

g) Anne ile baba, karı ile koca ve çocuk ile ergen ve genç kitlelerine yönelik danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunmak.

ğ) Aile kurumunu içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve çevresel faktörler içinde değerlendiren bütüncül bir anlayışla; aile kurma niyetinde olan birey ve çiftlere, evlilik öncesi aile eğitimleri vererek güçlü ailelerin kurulmasına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek, aile kurumu içinde sorun yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek, aile kurumunu sonlandırma kararı almış, boşanmış ya da ayrılık-boşanma süreci yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

h) Yukarıda öngörülen durumlar dışında sorunlar yaşayan birey ve çiftlere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, aile yapısını güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.

b) Merkezin amaçlarına paralel olarak aile danışmanlığı sertifika programı gibi kurs programları düzenlemek.

c) Aile bireylerinin ikili ilişki dinamiklerini anlamaya ve etkili iletişim kurmalarına yönelik farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini arttırıcı, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ergenlere ve eğitimcilere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik gibi eğitim programları sunmak.

d) Aile eğitimi seferberliği gibi ulusal boyutlu faaliyetler düzenlemek.

e) Evlilik öncesi eğitim ve anne ile baba eğitimi sertifika programları düzenlemek.

f) Ailede duygu ve değer eğitimi üzerine kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek.

g) Aile eğitim programlarına ve sosyal etkinliklere profesyonel ve gönüllü toplumsal hizmet grupları ile ortak sosyal destek hizmetleri vermek.

ğ) Aile alanında uluslararası güncel ve etkin yayınlardan yararlanarak ailelerin sosyal dinamik ve ihtiyaçlarına paralel olarak, destekleyici eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

h) Aile sisteminin isleyişi ile ilgili konuları çok yönlü olarak anlama ve değerlendirme ve ilgili konularda beceri geliştirme gibi etkinlik programları düzenlemek, destek grupları organize etmek, belli gün ve saatlerde telefon danışmanlığı hizmeti vermek.

ı) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak ve Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

j) Toplumda aile yapısını güçlendirici, refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü fiziki, psikolojik ve sosyal sağlığını koruyucu proje, akademik araştırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak; benzer çalışmaları yürütmek için gerekli kadroları yetiştirmek.

k) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik araştırma, danışmanlık, eğitim ve destek hizmetleri sunarak, şiddete karşı koruyucu ve rehabilite edici programlar geliştirmek.

l) Aile içi çatışma ve anlaşmazlıkların şiddet kullanmaksızın yapıcı olarak çözümüne ilişkin koruyucu akademik ve uygulamalı aile çalışmaları yapmak.

m) Türk aile yapısı üzerinde araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunmak.

n) Geleneksel ve değişen aile sorunlarını kuramsal ve uygulamalı olarak çalışmak.

o) Küresel sürecin ve medyanın, Türk aile yapısı üzerindeki etkilerini incelemek.

ö) Aile terapi ve danışmanlığına yönelik teori ve yaklaşımların toplumumuz için sosyal ve kültürel geçerliliğini çalışan araştırmalar yapmak. Bu kuramsal bilgilerin kültürümüze uygulanabilirliğini eleştirel olarak incelemek ve varsa bu yönde araştırmalarca tespit edilen eksiklikleri tamamlayıcı akademik çalışmalar yapmak.

p) Aile içinde yaşlı üyelerin sorunlarına yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri sunmak ayrıca; yaşlı üyelerin çekirdek ailenin çözülmesini engelleyici, koruyucu ve uzlaştırmacı rollerini canlandırmak.

r) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak.

s) Canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde eğitim ve sertifika programlarını uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirmek. Bu amaçla internet sitesi kapsamında bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak ve eğitim ve sertifika programlarının tanıtımını yapmak.

ş) Talep edildiğinde ilgililer için teorik eğitim ve klinik hizmetlere yönelik materyal geliştirmek; etkili aile sistemi yönetimi, aile danışma, kriz çözümü, aile içi şiddet gibi konulara yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak.

t) Merkezin amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, aile konuları ile ilgili ders, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay ve kongreler düzenlemek ve araştırma projeleri hazırlamasını teşvik etmek.

u) Aile bireylerinin içinde geliştikleri ve/veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini incelerken, ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri içinde değerlendirmeye dayanan bir anlayıştan bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne yönelik değişim ve gelişimlerini sağlayıcı yöntem ve stratejileri içeren hizmetler sunmak.

ü) Aile yapısını geliştirici ve güçlendirici, aile refahını koruyucu ve bütünlüğünü sürdürücü yönde akademik ve pratik bilgiye katkı amaçlı konuları sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki ve siyasi çerçevede ele alan lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders, seminer ve tez çalışmaları yapmak.

v) Araştırma, eğitim, inceleme, etkinlik, proje çalışmaları yapmak ve desteklemek.

y) Kongre, konferans, çalıştay, kurs, seminer gibi toplantılar düzenlemek.

z) Toplumu aydınlatıcı, aile ile ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

aa) İlgili konularda muhtelif yayınların tanıtım, yayım ve sponsorluğunu yapmak. Aile konusunda ilgili yerli ve yabancı kaynaklardan oluşan bir arşiv oluşturmak.

bb) Ailenin korunması ile ilgili sunulan sosyal hizmetler hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde sosyal politika üretmek amacıyla düzenleyici işlemleri hazırlamak ve yürütmek. Bu amaçla, proje hazırlama ve yürütme konusunda ihtiyaç duyulan konularda bilimsel verilerle desteklenen çalışmalar yapmak, modeller geliştirmek, söz konusu çalışmalarda fiilen bulunmak.

cc) Kamu kuruluşları, tüzel kişiler, sivil toplum örgütleri ve özel kişilerden gelecek talepleri değerlendirerek araştırma, proje ve danışmanlık hizmeti sunmak. Merkezin amacına uygun olarak, toplumsal boyutta ve geniş kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

çç) Bütüncül bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, psikolojik rehberlik, sosyal destek ve eğitim programları sunmak.

dd) Merkez kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 - (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri 

MADDE 9 - (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Müdür tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 - (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.